Ataskaitų rinkiniai - finansinių ataskaitų rinkiniai
 

2017 m.


III ketvirtis
Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS

BAL balansas

BAL veiklos rezultatų ataskaita
 

II ketvirtis
Aiškinamasis raštas pagal VSAFAS
BAL balansas

BAL veiklos rezultatų ataskaita
 

I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita


2016 m.

 

IV ketvirtis
Bendroji informacija
Finansinės būklės ataskaita - 1
Finansinės būklės ataskaita - 2
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Metinis aiškinamsis raštas 2016-12-31. VSAFAS firminiame blanke
P3 Nematerialusis turtas
P4 Ilgalaikis materialusis turtas
P8 Atsargos
P9 Išankstiniai apmokėjimai
P10 Gautinos sumos
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
P12 Finansavimo sumos
P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos
P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos
P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
P24 Finansinės rizikos valdymas
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA - 1
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA - 2
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

 

II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

 

I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m.
 

2015-12-31 - Metinis aiškinamsis raštas VSAFAS firminiame blanke
2015-12-31 - Atsargų vertės pasikeitimas
2015-12-31 - FBA - 1
2015-12-31 - FBA - 2
2015-12-31 - Ilgalaikis materialus turtas
2015-12-31 - Pinigų srautų ataskaita - 1
2015-12-31 - Pinigų srautų ataskaita - 2
2015-12-31 - Veiklos rezultatų ataskaita

2014 m.
 

2014-03-31 - Aiškinamsis raštas
2014-03-31 - Finansinės būklės atsakaita
2014-03-31 - BAL veiklos rezultatų ataskaita
2014-03-31 - BAL veiklos rezultatų ataskaita

2013 m.
 

2013 m. metinis aiškinamsis raštas
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 1
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Pinigų srautai 1
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Pinigų srautai 2
2013 m. grynojo turto pokyčio ataskaita
2013 m. veiklos rezultatų ataskaita

2012 m.
 

2012 - I ketv. - Finansinės būklės ataskaita
2012 - II ketv. - Finansinės būklės ataskaita
2012 - III ketv. - Finansinės būklės ataskaita
2012 - I ketv. - Veiklos rezultatų ataskaita
2012 - II ketv. - Veiklos rezultatų ataskaita
2012 - III ketv. - Veiklos rezultatų ataskaita