2021-04-06

VIRTUALI MOKINIŲ PIEŠINIŲ PARODA-KONKURSAS
„PARSKRIDO PAUKŠČIAI“


NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių piešinių konkurso ,,Parskrido paukščiai“ nuostatai reglamentuoja:
1.1. Mokinių piešinių konkurso ,,Parskrido paukščiai“ (toliau konkurso) organizavimo tvarką.
1.2. Reikalavimus, teikiamiems piešiniams (toliau – darbai).
2. Konkursą organizuoja Kaišiadorių kultūros centras.
3. Konkurse kviečiami dalyvauti Kaišiadorių miesto ir rajono moksleiviai.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – pasitelkiant įvairias piešimo technikas atskleisti Lietuvos paukščių savitumą, išskirtinumą, ugdyti vaikų kūrybiškumą.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1 . skatinti konkurso dalyvius domėtis Lietuvos paukščiais;
5.2. ugdyti meninius gebėjimus.

III. KONKURSO DALYVIAI

6. Piešinių konkurse gali dalyvauti Kaišiadorių miesto ir rajono moksleiviai. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:
6.1. I grupė - 1- 4 klasių mokiniai;
6.2. II grupė - 5-8 klasių mokiniai;
6.3. III grupė - 9-12 klasių mokiniai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Konkurso tema – „Parskrido paukščiai“.
8. Konkurso pradžia – š. m. balandžio 1 d., pabaiga – š. m. balandžio 25 d. Rezultatai skelbiami gegužės 1 d. Kaišiadorių kultūros centro internetinėje svetainėje www.kaisiadoriukc.lt ir facebook profilyje.
9. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: akvarele, guašu, kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tušu ir kt. (aplikacijos netinka).
10. Konkursui pateikiamos estetiškų, tvarkingų, kūrybiškų darbų nuotraukos (be vaikų):
10.1. piešinio nuotrauka JPG formatu ir nurodyta autoriaus vardas, pavardė, amžius, atstovaujama įstaiga, klasė.
11. Grupiniai darbai konkurse nedalyvauja.
12. Konkursui darbus iki 2021 m. balandžio 25 d. siųsti elektroniniu paštu pavasariopauksciai@gmail.com (Konkursui „Parskrido paukščiai“).


V.VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

13. Iki aukščiau nurodytos datos išsiųsti piešiniai pirmiausia bus įvertinti techniškai – ar pateikti reikalingi duomenys, ar piešinys atitinka temą. Taisykles atitinkantys piešiniai bus perduoti vertinimo komisijai.
13.1. Komisija piešinius vertins remdamasi šiais kriterijais: temos atskleidimas, kūrybiškumas ir meniškumas, piešimo technikos pasirinkimas, originalumas, bendras estetiškas vaizdas.
Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:
• I grupė – 1–4 klasių mokiniai;
• II grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikai;
• III grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai.

14. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais, kurie siunčiami e. paštu.
15. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. gegužės 1 d. internetinėje svetainėje www.kaisiadoriukc.lt ir Kaišiadorių kultūros centro facebook profilyje. Visi konkurse dalyvavę darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje Kaišiadorių kultūros centro facebook profilyje.

VI. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

16. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių kultūros centras.
17. Konkurso koordinatorė – Kaišiadorių kultūros centro vaikų dailės būrelio vadovė Rita Galkuvienė, elektroninis paštas pavasariopauksciai@gmail.com

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ,per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus pateikiami vertinimo komisijai.
19. Konkurso Organizatorius neatsako už viešoje erdvėje publikuojamų darbų asmens duomenų apsaugą. Tuo rūpinasi Parodoje dalyvaujančios įstaigos.
20. Konkurso Organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.

 

 

 

į viršų

 

atgal