nuostatai

2019-03-14
 

Atsisiųsti

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. V17-117

 

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių kultūros centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių kultūros centro teisinę formą, veiklos sritis, rūšis, tikslus ir funkcijas, darbo organizavimo, valdymo, finansavimo, lėšų bei turto naudojimo tvarką.
2. Įstaigos pavadinimas – Kaišiadorių kultūros centras (toliau – Kultūros centras).
3. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
4. Kultūros centro buveinė – Gedimino g. 40, LT-56126 Kaišiadorys.
5. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 302240545.
6. Kultūros centro savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, adresas – Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.
7. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.
8. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba:
8.1. tvirtina Kultūros centro nuostatus;
8.2. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;
8.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
8.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą su Kaišiadorių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
10. Pagal savo prievoles Kultūros centras atsako tik savo lėšomis. Jeigu Kultūros centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos savivaldybės biudžeto lėšomis neviršijant Kultūros centro teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
11. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir biudžetinių įstaigų įstatymais, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
12. Kultūros centro veikla yra neterminuota.
13. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
14. Kultūros centro veiklos teritorija – Kaišiadorių miesto ir Kaišiadorių apylinkės seniūnijos ir Stasiūnų kaimas.

II SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, SRITIS IR RŪŠYS

15. Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis. Jis prieinamas visiems vartotojams, savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria ir vykdo menines, edukacines, neformaliojo švietimo, pramogines programas, ugdo ir tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius, kuria ir skleidžia profesionalųjį meną.
16. Kultūros centro veiklos sritis – meninė, pramoginė, poilsio organizavimo ir kita kultūrinė
veikla.
17. Kultūros centro pagrindinė veiklos rūšis – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo
veikla, kodas 90.0.
18. Kitos Kultūros centro veiklos rūšys (pagal EVRK):
18.1. kita leidyba, kodas 58.19;
18.2. kino filmų rodymas, kodas 59.14;
18.3. kita išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
18.4. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
18.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.6. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su pagyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
18.7. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
18.8. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

III SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

19. Kultūros centro veiklos tikslas – puoselėti etninę kultūrą ir gyvąją tradiciją, mėgėjų meną, rengti edukacines, menines, neformaliojo ugdymo programas, vykdyti kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, ugdyti ir tenkinti bendruomenės poreikius profesionaliajam ir mėgėjų menui.
20 . Įgyvendindamas šį tikslą, Kultūros centras atlieka šias funkcijas:
20.1. formuoja ir tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius, sudaro sąlygas visiems jos nariams dalyvauti kultūros procese;
20.2. inicijuoja gyventojų kultūrinių poreikių tyrimus, apklausas ir rengia metinį veiklos planą;
20.3. sudaro sąlygas etninės kultūros ir gyvosios tradicijos puoselėjimui, sklaidai ir perimamumui, organizuoja etninę kultūrą ir gyvąją tradiciją populiarinančius renginius;
20.4. organizuoja savivaldybės renginius, valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
20.5. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
20.6. telkia įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvus ir sudaro sąlygas jų veiklai;
20.7. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
20.8. vykdo švietėjišką (edukacinę) veiklą, gali rengti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo programas;
20.9. organizuoja pramoginius, profesionalaus meno ir kitus renginius, mėgėjų meno kolektyvų koncertines išvykas;
20.10. organizuoja Kaišiadorių krašto liaudies menininkų ir Lietuvos profesionalių dailininkų kūrybos pristatymus, eksponuoja jų darbus;
20.11. rūpinasi vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, organizuoja senąsias kultūros tradicijas, papročius ir teatrinį meną populiarinančių būrelių, klubų, studijų veiklą ir dalyvavimą respublikiniuose konkursuose;
20.12. skleidžia kultūrinę informaciją;
20.13. nuolat informuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenę apie Kultūros centro veiklą ir renginius;
20.14. bendradarbiauja su meno, mokslo, kultūros, švietimo institucijomis ir kitomis organizacijomis;
20.15. rūpinasi Kaišiadorių miesto ir apylinkės seniūnijų kultūros paveldu ir organizuoja jo populiarinimą;
20.16. rengia ir įgyvendina kultūrines-menines programas bei projektus;
20.17. rengia projektus ir teikia paraiškas Lietuvos ir užsienio fondams, ieško rėmėjų;
20.18. gali teikti mokamas paslaugas įstatymų nustatyta tvarka;
20.19. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

21. Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Kultūros centro metiniu veiklos planu.
22. Kultūros centrui vadovauja Kultūros centro vadovas (toliau – direktorius), kurį Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, taip pat įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Direktorius yra vienasmenis Kultūros centro valdymo organas.
24. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų, autorių teisių ir gretutinių teisių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais bei direktoriaus pareigybės aprašymu.
25. Direktorius pavaldus Kaišiadorių rajono savivaldybės merui ir atskaitingas Administracijos direktoriui.
26. Vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius Kultūros centre nustatomas vadovaujantis teisės aktais. Tokių darbuotojų skaičius negali sudaryti daugiau negu dvidešimt procentų Kultūros centro darbuotojų vidutinio skaičiaus.
27. Kultūros centro direktorius:
27.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
27.2. vadovauja Kultūros centro metinio veiklos plano rengimui, jo įgyvendinimui, analizuoja Kultūros centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
27.3. teikia Kultūros centro vadovo veiklos ataskaitą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;
27.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
27.5. tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
27.6. nustato konkretų Kultūros centro darbo pradžios ir pabaigos laiką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus, suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija;
27.7 Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Kultūros centro darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
27.8. organizuoja Kultūros centro darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina Kultūros centro darbo tvarkos taisykles, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
27.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
27.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
27.12. tvirtina Kultūros centro išlaidų, pajamų ir kitas sąmatas;
27.13. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, kultūros ir meno darbuotojams – galimybę atestuotis Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka;
27.14. prižiūri ir atsako, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklių;
27.15. tobulina Kultūros centro darbą;
27.16. bendradarbiauja su kitomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis, rengiant ir įgyvendinant sociokultūrinės edukacijos projektus, kitas neformaliojo švietimo veiklas;
27.17. organizuoja darbą vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais;
27.18. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
27.19. atstovauja Kultūros centrui valstybės ir savivaldybės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
27.20. sudaro sutartis Kultūros centro vardu Kultūros centro funkcijoms atlikti;
27.21. organizuoja Kultūros centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.22. viešai skelbia informaciją apie Kultūros centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.23. keičiantis Kultūros centro direktoriui, perduoda reikalus, turtą ir dokumentus pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą Kaišiadorių rajono savivaldybės mero (arba Savivaldybės vykdomosios institucijos) nurodytam asmeniui;
27.24. vykdo kitas teisės aktuose ir jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
28. Kultūros centre sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Kaišiadorių kultūros centro taryba (toliau – taryba).
29. Taryba padeda spręsti Kultūros centro veiklos planavimo ir organizavimo klausimus.
30. Taryba renkama dvejų metų kadencijai visuotiniame Kultūros centro darbuotojų susirinkime paprastąja balsų dauguma. Tarybą sudaro penki Kultūros centro bendruomenės nariai.
31. Tarybos sudėtį tvirtina Kultūros centro direktorius, jis negali būti tarybos pirmininku.
32. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje.
33. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis tarybos posėdis gali būti sušauktas tarybos pirmininko iniciatyva, daugiau kaip pusės tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
34. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ir sekretorius.
35. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Kultūros centro direktorius ir (ar) jo pavaduotojai. Į tarybos posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai ar kiti asmenys.
36. Tarybos posėdžius šaukia, apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus narius informuoja tarybos sekretorius.
37. Tarybos funkcijos:
37.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus bei priežiūrą ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui;
37.2. aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
37.3. teikia siūlymus dėl veiklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, vidaus struktūros tobulinimo;
37.4. teikia siūlymus kultūros ir meno darbuotojų vertinimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais;
37.5. siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, paskatinimams gauti;
37.6. svarsto kitus Kultūros centro direktoriaus teikiamus kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus.
38. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Kultūros centro bendruomenei visuotiniame darbuotojų susirinkime.
39. Pasibaigus kadencijai, Taryboje atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, ATESTACIJA IR VEIKLOS VERTINIMAS

40. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
41. Kultūros centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Kultūros centro direktorius ir darbuotojai atestuojami, vertinama jų veikla teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

43. Kultūros centras teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei priklausančiu turtu, perduotu Kultūros centrui patikėjimo teise.
44. Kultūros centro lėšos:
44.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;
44.2. įstatymų nustatyta tvarka gauta parama (labdara);
44.3. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;
44.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
45. Kultūros centras yra paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Lėšos naudojamos ir apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.
47. Kultūros centras savivaldybės lėšas naudoja tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.
48. Kultūros centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako už Kultūros centro buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą.
49. Išankstinę finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir už ją atsako Kultūros centro direktorius.
50. Kultūros centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
51. Kultūros centro veiklą prižiūri Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Kultūros centras turi interneto svetainę.
53. Informacija apie Kultūros centro veiklą, kurią, remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiama Kultūros centro interneto svetainėje www.kaisiadoriukc.lt.
54. Kultūros centro nuostatai keičiami Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
55. Kultūros centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Kultūros centrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Kultūros centro dokumentai rengiami, įforminami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________

______________________________